nr.137 din 24 noiembrie privind instalarea unor indicatoare rutiere

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.137 din 24 noiembrie
privind instalarea unor indicatoare rutiere

 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24 noiembrie 2022;

– văzând  referatul de aprobare nr. 18514/05.10.2022 al  Primarului Municipiului Târnăveni

–   văzând raportul de specialitate nr. 18515/05.10.2022

–  Conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice art. 30 alin(4) art. 128 alin (1) lit.,,b”.

– Ținând cont de HCL nr. 60/28.06.2001 prin care străzile conform PUG-ului aprobat se află în inventarul bunurilor mobile și imobile din domeniul public al Municipiului Târnăveni fiind în proprietatea acestuia și în administrarea  Consiliului Local.

În temeiul art. 196 alin.(1) litera ,,a” și art.129 alin.(2) litera ,,d” coroborat cu alin.(7) litera ,,m” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă înfințarea unei stații de autobuz în localitatea Cuștelnic  ,str. Cuștelnic în dreptul imobilului nr. 182.

Art. 2. Se aprobă înfințarea unei stații de autobuz în localitatea Cuștelnic  ,str.    Rampei în dreptul imobilului nr.8.

Art. 3.Se aprobă înfințarea unei stații de autobuz în localitatea Cuștelnic  ,str. Rampei în dreptul imobilului nr.15.

Art.4.  Se aprobă instalarea unui indicator rutier cu semnificația ,,OPRIREA INTERZISĂ”  pe str. George Coșbuc în dreptul imobilului nr. 1.

Art. 5. Se aprobă executarea unor marcaje rutiere de preselecție benzi de circulație înainte de intrarea în sensul giratoriu amplasat în intersecția str.Victoriei-Armatei-1Decembrie 1918-Industriei, astfel:de pe banda din dreapta, obligatoriu la dreapta iar de pe banda din stanga, obligatoriu la stanga.

Art. 6. Realizarea obiectivelor prevăzute la art. 1-5 se va face după obținerea avizului Poliției Rutiere Mureș.

Art.  7. Cu aducerea la  îndeplinire a hotărârii, se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni. 

 

                                                                                          

Preşedinte de şedinţă,               
Ciulea Porime Pavel

                                                                                                         Contrasemneaza,
                                                                                                         Secretar general,
                                                                                                           
      Blănaru Ștefan