Proiecte HCL- ședința ordinară, in data de 15 decembrie 2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.1236 din  07.12.2022  si art. 134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 15 decembrie 2022, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare în județul Mureș, respectiv aprobarea Regulamentului-cadru de instituire și implementare a instrumentului economic „plătește pentru cât arunci” pentru serviciul de salubrizare în județul Mureș, cu aplicabilitate din data de 01.01.2023 în municipiul Tarnaveni.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului taxei de salubrizare pentru anul 2023 în municipiul Tarnaveni.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea aderării comunei Papiu Ilarian la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea aderării orasului Sangeorgiu de Mures la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelorAnalizei Cost-Beneficiu pentru Proiectul regional de dezvoltarea infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din județul Mureș, înperioada 2014-2020, Zona LUDUȘ-GREBENISU DE CÂMPIE. UAT Luduș, UAT Sânger, UAT Tăureni, UAT Zau de Câmpie, UAT Grebenișu de Câmpie, UAT Șăulia, UAT Miheșu de Câmpie.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2022.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei  bugetului general consolidat  al municipiului Târnăveni  la data de 30.11.2022.
 8. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2022
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni al lucrărilor de interes local  pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activităţi în folosul comunităţii în anul 2023.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Regulament de organizare și desfășurare a licitației, Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea spațiului situat în Municipiul Târnăveni, str. 1 Decembrie 1918 nr.46/P2, apt.4.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pe o perioadă de un an.
 12. Proiect de hotarare privind însușirea Raportului de evaluarea și aprobarea documentației pentru vânzarea prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent acestuia, situat în Târnăveni, str. Republicii nr.74/H ( Centrala termică).
 13. Proiect de hotarare privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ ,,Parcelare si reglementare zona functionala locuire, a terenului in suprafata de 6464mp, Tarnaveni.

 

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                               PRIMAR,                                                       Secretar General , 
                             Megheșan Nicolae Sorin                                 Blănaru Ștefan

 

Târnăveni, 16.11.2022

Spre aprobare: