nr. 148 din 15.12.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ- ,,Parcelare si reglementare zona functionala locuire, a terenului in suprafata de 6464mp, Tarnaveni

 R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA nr. 148 din 15.12.2022
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ- ,,Parcelare si reglementare zona functionala locuire, a terenului in suprafata de 6464mp, Tarnaveni

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de   15 decembrie 2022;

Văzând Raportul cu nr. 18377/03.10.2022, întocmit de către Directorul Ex. Adjunct al Municipiului Târnăveni;

În baza art. 27¹ lit. c) si art. 56, al.4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 196, lit.b) si art. 155, lit.f) alin (5) din O.U.G. 57/2019 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru ,,Parcelare si reglementare zona functionala locuire”, a terenului in suprafata de 6464mp, situat in intravilanul mun. Tarnaveni, str. Armatei, F.N., beneficiar- EYESELP SRL, cu sediul in Tarnaveni, str. Partizanilor, nr. 45, cu o valabilitate de 4 ani.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

           Presedinte de sedinta                                             Contrasemneaza              
              Grec Lucreția                                                       Secretar General
                                                                                             Ștefan Blănaru