nr. 139 din 15 decembrie 2022 privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREȘ                                                                                                              
CONSILIUL  LOCAL
MUNICIPIUL TÂRNĂVEN

            

HOTĂRÂREA  nr. 139 din 15 decembrie 2022
privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, in sedinta ordinara din data de 15 decembrie 2022

Văzând referatul de aprobare nr. 21309/ 17.11.2022 , privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, Raportul de specialitate nr. 21310/ 17.11.2022 și Anunțul de transparență decizională nr. 21311/ 17.11.2022

Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. „c” şi art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi ale art. 10 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, precum si cele ale art. 89, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „e” şi alin. (9) lit. „c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare ;

Ținând cont de prevederile art. 13 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”,

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin (14) coroborat cu art. 196 alin (1), lit. „a” din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

                                                   HOTĂRĂŞTE

Art.1.   Se încuviinţează aderarea la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” a orașului Sângeorgiu de Mureș din judeţul Mureș.

Art.2.  Se mandatează domnul Primar Sorin Megheșan, reprezentant al Municipiului Târnăveni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să voteze conform Art.1.

Art.3.  Se mandatează domnul Péter Ferenc, Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” să semneze Actul Adiţional la Actul Constitutiv și la Statutul Asociaţiei.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.

 

                 

           Presedinte de sedinta                                               Contrasemneaza              
              Grec Lucreția                                                         Secretar General
                                                                                             Ștefan Blănaru