nr. 140 din 15 decembrie 2022 privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelorAnalizei Cost-Beneficiu pentru Proiectul regional de dezvoltarea infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din județul Mureș, în perioada 2014-2020, Zona LUDUȘ-GREBENISU DE CÂMPIE. UAT Luduș, UAT Sânger, UAT Tăureni, UAT Zau de Câmpie, UAT Grebenișu de Câmpie, UAT Șăulia, UAT Miheșu de Câmpie

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 140 din 15 decembrie 2022
privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelorAnalizei Cost-Beneficiu pentru Proiectul regional de dezvoltarea infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din județul Mureș, în perioada 2014-2020, Zona LUDUȘ-GREBENISU DE CÂMPIE. UAT Luduș, UAT Sânger, UAT Tăureni, UAT Zau de Câmpie, UAT Grebenișu de Câmpie, UAT Șăulia, UAT Miheșu de Câmpie.

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în şedinţa ordinară din data de 15 decembrie 2022;     

Analizând proiectul de hotărâre, luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 21618/ 23.11.2022, referatul de aprobare al primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 21617/23.11.2022 și de anunțul de transparență decizională nr. 21619/ 23.11.2022,

Prevederile art. 15 alin.(4) lit i) din Actul Constitutiv al Companiei Aquaserv S.A aprobat prin Hotărârea AGA nr. 10/18.12.2018;

Având în vedere rezultatele Analizei Cost-Beneficiu pentru proiect,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2006 (republicată, cu modificările și completările ulterioare) privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare și a art.10 alin.(5) și (5^1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51 din 8 martie 2006 (republicată, cu  modificările și completările ulterioare)

În baza prevederilor art.129 alin. (2) lit. b), d) și alin. (4) lit. d) alin. (7) lit. n), alin. (9) lit. a) și c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(3), lit. f) și g) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ,   coroborate cu art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003, Republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă  Strategia de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-beneficiu pentru : Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din județulMureș, în perioada 2014-2020, Zona LUDUȘ-GREBENISU DE CÂMPIE. UAT Luduș, UAT Sânger, UAT Tăureni, UAT Zau de Câmpie, UAT Grebenișu de Câmpie, UAT Șăulia, UAT Miheșu de Câmpie (rev 04). Prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Actul adiţional la Contractul de delegare al gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.22/202.662/05.03.2010,având ca obiect Strategia de tarifare, respectiv modificarea art.36 din Contractul de delegare, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se acordă mandat reprezentantului Municipiului Târnăveni în Adunarea Generală a Acționarilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș, de a vota ”pentru” aprobarea Strategiei tarifare, aprobate la art.1, precum și Actului adiţional  la Contractul de delegare al gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.22/202.662/05.03.2010, aprobat la art.2.

 Art.4.  Se mandatează Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș, să semneze în numele și pe seama Municipiului Târnăveni, Actul aditional la Contractul de delegare al gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.22/202.662/05.03.2010, aprobat conform dispozițiilor articolului 2.

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș și Companiei Aquaserv SA.

           Presedinte de sedinta                                            Contrasemneaza              

              Grec Lucreția                                                       Secretar General
                                                                                           Ștefan Blănaru