nr. 141 din 15.12.2022 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2022

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A nr. 141 din 15.12.2022
privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2022

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 15.12.2022;

Văzând Referatul de aprobare al Primarului nr. 22254/05.12.2022 si Raportul de specialitate cu nr. 22255/05.12.2022 întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice – ing. Muth Teodor;

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

In baza art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

În baza prevederilor art. 129, alin. (4), litera a) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea achiziţionării urmatoarelor lucrări, servicii şi produse pe anul 2022:

  • Schimbarea centralelor termice la Gradinita cu PP nr. 2 Tarnaveni;
  • Achizitie soft Application Programming Interface (API)

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

           Presedinte de sedinta                                                         Contrasemneaza              

              Grec Lucreția                                                       Secretar General

                                                                                             Ștefan Blănaru