nr. 143 din 15.12.2022 privind rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni pe anul 2022

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 143 din 15.12.2022
privind rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni pe anul 2022

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară  din data de 15.12. 2022;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 22.418/06.12.2022 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni pe anul 2022, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 22.419/06.12.2022;

În baza prevederilor:

–  Legea   nr. 317/2021  privind bugetul de stat pe anul 2022;

–  O.U.G. nr.160/2022  privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2022;

– Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, (art.7, alin.(13);

Ținând cont de Decizia nr. 18.337 din 29.11.2022 a şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice  Mureş și de prevederile  Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție social pentru consumatorul vulnerabil de energie;

În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2022 conform Anexei nr.1A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2022 cu finanțare integrală de la bugetul local al municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.20 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.   

           Presedinte de sedinta                                           Contrasemneaza              
              Grec Lucreția                                                       Secretar General
                                                                                            Ștefan Blănaru