nr. 145 din 15.12.2022 privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Regulament de organizare și desfășurare a licitației, Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea spațiului situat  în Municipiul Târnăveni, str. 1 Decembrie 1918 nr.46/P2, apt.-4

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 HOTĂRÂREA nr. 145 din 15.12.2022
privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Regulament de organizare și desfășurare a licitației, Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea spațiului situat  în Municipiul Târnăveni, str. 1 Decembrie 1918 nr.46/P2, apt.-4

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 15 decembrie 2022;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.20253/02.11.2022 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Regulament de organizare și desfășurare a licitației, Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea spațiului situat  în Municipiul Târnăveni, str. 1 Decembrie 1918 nr.46/P2, apt.4 , întocmit în cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 20254/02.11.2022,

În temeiul prevederilor  art.129, alin.(2), lit.(c) și (d), art.155, alin.(1), art.196, lit.(a), art.317, 334-348 din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1. Se aprobă Caietul de sarcini, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației, conform Anexei nr.2 la prezenta.

Art.3. Se aprobă Fișa de date a imobilului, conform Anexei nr.3 la prezenta.

Art.4. Se aprobă Cererea de înscriere, conform Anexei nr.4 la prezenta.

Art.5. Se aprobă Formularul de ofertă, conform anexei nr.5 la prezenta.

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

               

           Presedinte de sedinta                                                         Contrasemneaza              

              Grec Lucreția                                                       Secretar General

                                                                                             Ștefan Blănaru