nr. 146 din 15 decembrie privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pe o perioadă de un an

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA nr. 146 din 15 decembrie
privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pe o perioadă de un an

                                                                                                                                            

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 15 decembrie 2022;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.20441/04.11.2022 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pe o perioadă de un an, întocmit în cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 20443/04.11.2022

În temeiul prevederilor  art.129, alin.(1), alin.(2), lit.(c) și (d), alin.6, lit.(b)și alin.(7), art.155, alin.(1) și art.196, lit.(a), din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă,care au fost încheiate prin licitaţie publică.

Art.2. Termenul de prelungire a duratei contractelor de închiriere prevăzute la art.1 este de 1 an.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

           Presedinte de sedinta                                            Contrasemneaza              
              Grec Lucreția                                                       Secretar General
                                                                                             Ștefan Blănaru