nr. 147 din 15 decembrie 2022 privind însușirea Raportului de evaluarea și aprobarea documentației pentru vânzarea prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent acestuia, situat în Târnăveni, str. Republicii nr. 74/H (Centrala termică)

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 HOTĂRÂREA nr. 147 din 15 decembrie 2022
privind însușirea Raportului de evaluarea și aprobarea documentației pentru vânzarea prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent acestuia, situat în Târnăveni, str. Republicii nr. 74/H (Centrala termică)

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 15 decembrie 2022,

Având în vedere Referatul de aprobare nr.20408/04.11.2022 și Raportul de specialitate privind însușirea Raportului de evaluarea și aprobarea documentației pentru vânzarea prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent acestuia, situat în Târnăveni, str. Republicii nr.74/H ( Centrala termică),  întocmit în cadrul Direcției Tehnice și înregistrat sub nr.20410/04.11.2022;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1, art.196, lit(a), art.317, 334-348 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de prevederile art.7, alin. 2 din Legea 52/2003, Legea transparenței decizionale în Administrația Publică,

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1    Se însusește Raportul de evaluare nr.189/21.10.2022, întocmit de către Evaluator autorizat ANRVAR , ing. Suciu Mircea, respectiv prețul de pornire la licitație pentru  vânzarea prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent acestuia, situat în Târnăveni, str. Republicii nr.74/H.

Art.2   Se aprobă prețul minim de pornire la licitație pentru  vânzarea prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent acestuia, situat în Târnăveni, str. Republicii nr.74/H, respectiv suma de 243.275 lei.

Art.3      Se aprobă Caietul de sarcini, conform Anexei nr.1 la prezenta.

Art.4   Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației, conform Anexei nr.2 la prezenta.

Art.5     Se aprobă formularul de cerere de înscriere, conform Anexei nr.3 la prezenta.

Art.6      Se aprobă formularul de ofertă, conform Anexei nr.4 la prezenta.

Art.7    Se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni să semneze pentru și în numele Municipiului Târnăveni, contractul de vânzare- cumpărare a spațiului situate în Târnăveni, str. Republicii nr.74/H (Centrala termică)

Art.8   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

                                              

 

           Presedinte de sedinta                                                   Contrasemneaza              
              Grec Lucreția                                                              Secretar General
                                                                                                     Ștefan Blănaru