Proiecte HCL – ședința extraordinară convocata de îndată, in data de 19 decembrie 2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.1256 din 16 decembrie 2022 și art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă de indata Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, în data de 19 decembrie  2022, orele 10.00, cu următorul:

P R O I E C T    D E   O R D I N E   D E      Z I

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții intitulat “Extinderea retelei de canalizare menajera in localitatile Botorca, Custelnic si Bobohalma – Municipiul Tarnaveni, jud. Mures”

2. Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii  proiectului „Extinderea retelei de canalizare      menajera in localitatile Botorca, Custelnic si Bobohalma – Municipiul Tarnaveni, jud. Mures”

Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice (Cisco Webex Meetings) in conditiile prevăzute de art.29 din Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.93/12.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tarnaveni.

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                  PRIMAR,                                                              SECRETAR GENERAL ,   
          Megheșan Nicolae Sorin                                               Ștefan Blănaru

 

  Târnăveni,16 decembrie 2022

Completare pct. 1 – Aprobare SF si indicatori Botorca, Custelnic si Bobohalma