nr. 150 din 19.12.2022 privind aprobarea implementarii  proiectului „Extinderea retelei de canalizare menajera in localitatile Botorca, Custelnic si Bobohalma – Municipiul Tarnaveni, jud. Mures”

ROMANIA                                                                       
JUDEŢUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

        

HOTĂRÂREA nr. 150 din 19.12.2022
privind aprobarea implementarii  proiectului „Extinderea retelei de canalizare menajera in localitatile Botorca, Custelnic si Bobohalma – Municipiul Tarnaveni, jud. Mures”

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința extraordinară din data de 19 decembrie 2022;
Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 23.211/15.12.2022, al Primarului Municipiului Târnăveni;

– Raportul de specialitate nr. 23.212/15.12.2022, al Compartimentului Proiecte cu Finanțare Internațională, din cadrul Primăriei Municipiului Târnăveni;

In conformitate cu prevederile:

– Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completarile ulterioare;

– art. 129 alin. (2) lit.b) și lit. d), alin. (7) lit. n) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Ghidului Specific privind accesarea fondurilor europene nerambursabile în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ- COMPONENTA C1 – MANAGEMENTUL APEI – I1 – EXTINDEREA SISTEMELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN AGLOMERĂRI MAI MARI DE 2.000 DE LOCUITORI ECHIVALENȚI, PRIORITIZATE PRIN PLANUL ACCELERAT DE CONFORMARE CU DIRECTIVELE EUROPENE;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 149 din 19.12.2022 pentru proiectul „Extinderea retelei de canalizare menajera in localitatile Botorca, Custelnic si Bobohalma – Municipiul Tarnaveni, jud. Mures”,  care se va depune în cadrul programului Ghidul Specific privind accesarea fondurilor europene nerambursabile în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C1 – Managementul Apei – I1 -Extinderea Sistemelor de Apă și Canalizare în Aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul Accelerat de Conformare cu Directivele Europene;

În temeiul dispozitiilor art.139 si art.196 alin (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

Conform prevederilor art.7, alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – Republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă implementarea proiectului ”Extinderea retelei de canalizare menajera in localitatile Botorca, Custelnic si Bobohalma – Municipiul Tarnaveni, jud. Mures”, denumit în continuare Proiect, care va fi depus pentru obținerea de finanțare nerambursabilă în cadrul  Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – COMPONENTA C 1.

Art.2.  Se confirmă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției „Extinderea retelei de canalizare menajera in localitatile Botorca, Custelnic si Bobohalma – Municipiul Tarnaveni, jud. Mures”.

Art.3. Cheltuielile aferente Proiectului vor fi prevăzute  în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Planului Național de Redresare și Reziliență, potrivit legii.

Art.4. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanța ale investiției, funcționarea la parametrii proiectați și întreținerea investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Art.5. Se va asigura cofinanțarea proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice.

Art.6. Numărul de locuitori deserviți de proiect este de 1766 locuitori, conform rezultatelor finale ale recensământului Populației – anul 2011, privind populația din localitățile Botorca, Custelnic si Bobohalma, Municipiul Târnăveni.

Art.7. Se aprobă caracteristicile tehnice ale proiectului, conform Anexei, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.8. Se împuternicește Primarul Municipiului Tarnaveni, Megheșan Nicolae Sorin, să asigure relația Municipiului Târnăveni cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în derularea proiectului.

Art.9. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA                                CONTRASEMNEAZA                 

             Grec Lucretia                                                 SECRETAR GENERAL
                                                                                 Blanaru Stefan