Proiecte HCL – ședința extraordinară convocata de îndată, in data de 22 decembrie 2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 C O N V O C A T O R

 În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 1262 din 21 decembrie 2022 și art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, în data de 22 decembrie  2022, orele 10.00, cu următorul:

 P R O I E C T    D E   O R D I N E     D E      Z I

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării de lucrări, servicii și produse pe anul 2022 – Întocmire PUZ – Înființare Centru de Colectare pentru Aport Voluntar.
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Târnăveni pe anul 2022.

Ședința se va desfășura prin intermediul mijloacelor electronice (Cisco Webex Meetings) în condițiile prevăzute de art.29 din Hotărârea Consiliului Local Târnăveni nr.93/12.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Tîrnăveni.

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                  PRIMAR,                                                         SECRETAR GENERAL ,   
          Megheșan Nicolae Sorin                                               Ștefan Blănaru

 

  Târnăveni,21 decembrie 2022