nr. 151 din 22 decembrie 2022 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2022

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 151 din 22 decembrie 2022
privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2022

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară din data de 22.12.2022;

Văzând Referatul de aprobare al Primarului nr. 23564/20.12.2022 si Raportul de specialitate cu nr. 23565/20.12.2022 întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice – ing. Muth Teodor;

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

In baza art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

În baza prevederilor art. 129, alin. (4), litera a) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea achiziţionării urmatoarelor lucrări, servicii şi produse pe anul 2022:

  • Intocmire PUZ – Infiintare Centru de Colectare pentru Aport Voluntar

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,                 

        Grec Lucretia                                                       SECRETAR GENERAL
                                                                                     Blanaru Stefan