Proiecte HCL – ședința extraordinară convocata de îndată, in data de 29 decembrie 2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 1301 din 27 decembrie 2022 și art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ,se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, în data de 29 decembrie 2022, orele 10.00, cu următorul:

P R O I E C T    D E   O R D I N E     D E      Z I

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare, cu aplicabilitate din data de 01.01.2023.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxei de salubrizare pentru anul 2023 în Municipiul Târnăveni.

 

Ședința se va desfășura prin intermediul mijloacelor electronice – Microsoft Teams în condițiile prevăzute de art.29 din Hotărârea Consiliului Local Târnăveni nr. 93/12.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Tîrnăveni.

 

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                  PRIMAR,                                                          SECRETAR GENERAL,   
          Megheșan Nicolae Sorin                                                Ștefan Blănaru

 

 

  Târnăveni, 27 decembrie2022