nr. 153 din 29 decembrie 2022 privind aprobarea modificării Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare în județul Mureș, cu aplicabilitate din data de 01.01.2023

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 153 din 29 decembrie 2022
privind aprobarea modificării Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare în județul Mureș, cu aplicabilitate din data de 01.01.2023

               

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară din data de 29.12.2022;

Văzând Referatul de aprobare al Primarului nr. 23895/27.12.2022 si Raportul de specialitate cu nr. 23896/27.12.2022 întocmit de către compartimentul Unitatea Locala pt. Monitorizare, Strategii de Dezvoltare – Coroș Elena;

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

In baza art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

În baza prevederilor art. 129, alin. (4), litera a) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă  modificării Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare în județul Mureș, cu aplicabilitate din data de 01.01.2023.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,                 

      Grec Lucretia                                                       SECRETAR GENERAL
                                                                                  Blanaru Stefan