Proiecte HCL- ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

            

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 59 din  19.01.2023.2022  si art. 134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 31 ianuarie 2023, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2023.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament în vederea realizării obiectivului de investiții ”Modernizare străzi în municipiul Târnăveni, județul Mureș”, finanțat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, în perioada 2023-2028.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament în vederea implementării proiectului  ”Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru Municipiul Târnăveni”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență”(PNRR) în perioada 2023-2024.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament în vederea implementării proiectului  ”Achiziții autobuze electrice pentru operare sistem de transport public în municipiul Târnăveni și zona urbană funcțională” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență”(PNRR) în perioada 2023-2024.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023.
 6. Proiect de hotarare privind privind menţinerea, în anul 2023, a salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni la același nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2022.
 7. Proiect de hotarare privind stabilirea perioadelor de acordare a normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnăveni
 1. Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru activitățile de măturat mecanizat străzi, măturat manual trotuare, curățat rigole prin răzuire manuală și întreținere străzi, prestate de SCHUSTER ECOSAL S.R.L , conform Contract de concesiune servicii nr. 25/11.07.2019.
 2. Proiect de hotarare privind însușirea propunerii de concesionare, aprobarea necesității și oportunității elaborării unui studiu de oportunitate și stabilirea redevenței pentru concesionarea unei suprafețe de 36,97 ha (pășunea Șoroșpata), aparținând domeniului privat al Municipiului Târnăveni, în vederea construirii unui parc fotovoltaic.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a cabinetului aparținând imobilului situat în Municipiul Târnăveni, str. Prefect Vasile Moldovan nr.10.
 4. Proiect de hotarare privind achizitionarea de servicii de consultantă juridica de specialitate având ca obiect efectuarea demersurilor juridice pentru infiintarea Asociatiei „Zona Metropolitana Tarnaveni”.
 5. Proiect de hotarare privind privind aprobarea Planului anual de acţiune al Direcţiei de Asistenţă Socială privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Municipiului Târnăveni, pentru anul 2023.
 6. Proiect de hotarare privind instalarea unor indicatoare rutiere.
 7. Raport de activitate a Directiei de Asistenta Sociala pentru anul 2022.

 

                     PRIMAR,                                              Secretar General ,  
            Megheșan Nicolae Sorin                                 Blănaru Ștefan

Târnăveni, 19.01.2023

Spre aprobare:

Proces verbal – sedinta ordinară din 15.12.2022

Proces verbal – sedinta extraordinară din 19.12.2022

Proces verbal – sedinta extraordinară din 22.12.2022

Proces verbal – sedinta extraordinară din 29.12.2022