nr. 2 din /31.01.2023 privind aprobarea creditelor de angajament în vederea realizării obiectivului de investiții ”Modernizare străzi în municipiul Târnăveni, județul Mureș”, finanțat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, în perioada 2023-2028

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 2 din /31.01.2023
privind aprobarea creditelor de angajament în vederea realizării obiectivului de investiții ”Modernizare străzi în municipiul Târnăveni, județul Mureș”, finanțat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, în perioada 2023-2028

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2023;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.702/17.01.2023 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de privind aprobarea creditelor de angajament în vederea  realizării obiectivului de investiții  ”Modernizare străzi în municipiul Târnăveni, județul Mureș”, finanțat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, în perioada 2023-2028, întocmit în cadrul Direcției economice și înregistrat sub nr. 1.704/17.01.2023;

În baza prevederilor O.M.F.P. nr 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor  bugetare şi legale, cu modificările şi completările aduse prin O.M.F.P. nr. 547/2009;

În conformitatea cu prevederile art.4, alin. din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor art.9 din Normele metodologice pentru punerea în aplicarea a prevederilor O.U.G. nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții”Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4 alin.(1) lit.e din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021, aprobate prin Ordinulul ministrului dezvoltarii, lucrărilor publice și administrației, nr.278/24.02.2022; 

În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă creditele de angajament în vederea  realizării obiectivului de investiții ”Modernizare străzi în municipiul Târnăveni, județul Mureș”, finanțat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, în perioada 2023-2028, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică și Serviciul Investiții, Achiziții și Servicii Publice din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: Municipiul Târnăveni.

 

 

Preşedinte de şedinţă,               

 Fodor Alexandru Iosif                                

               Contrasemneaza,

    Secretar general,

                                                                                                        Blănaru Ștefan