nr. 10 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultantă juridica

ROMANIA
JUDEŢUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI                                         
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 10/31 ianuarie 2023
privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultantă juridica

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2023;

   Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 20998/11.112022 al Primarului Municipiului Târnăveni;
  • Raportul nr. 20999/11.112022 intocmit de secretarul general al municipiului Tarnaveni ;

In baza Art.I din Ordonanţa de Urgenţă nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

Conform prevederilor art.7, alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică – Republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 196, alin.(1), lit. a si ale art.129 alin. (4) lit. d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

                                                       HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba achizitionarea de servicii de consultantă juridica de specialitate având ca obiect efectuarea demersurilor juridice pentru infiintarea Asociatiei „Zona Metropolitana Tarnaveni”.

Art.2. Se revoca Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.128/27.10.2022.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

     Președinte de ședință 

      Fodor Alexandru Iosif 

                                                                                                                                                                                                                                                   Contrasemnează,    
                                                                              Secretar general
                                                                                  Ștefan Blănaru