nr. 11 din 31.01.2023 privind aprobarea Planului anual de acţiune al Direcţiei de Asistenţă Socială privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Municipiului Târnăveni, pentru anul 2023     

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.11/31.01.2023
privind aprobarea Planului anual de acţiune al Direcţiei de Asistenţă Socială privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Municipiului Târnăveni, pentru anul 2023            

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 31 ianuarie 2023;

Văzând Referatul de aprobare nr. 22.835/12.12.2022 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate nr. 22.836/12.12.2022 privind aprobarea Planului anual de acţiune al Direcţiei de Asistenţă Socială privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Municipiului Târnăveni pentru anul 2023, întocmit de către director executiv- Direcţia de Asistenţă Socială;

În baza prevederilor:

                – Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

                – Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul art.129 alin.(7), lit.b) şi al art.196 alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019  privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă  Planul anual de acţiune al Direcţiei de Asistenţă Socială privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Municipiului Târnăveni pentru anul 2023, conform Anexei nr.1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia de Asistență Socială din cadrul unităţii administrativ-teritoriale, Municipiul Târnăveni.

 

Preşedinte de şedinţă,
Fodor Alexandru Iosif                                

               Contrasemneaza,
            Secretar general,
                Blănaru Ștefan