nr. 12 din 31 ianuarie 2023 privind instalarea unor indicatoare rutiere

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA nr. 12/31 ianuarie 2023
privind instalarea unor indicatoare rutiere

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01. 2023;

– văzând  referatul de aprobare nr. 22217/05.12.2022 al  Primarului Municipiului Târnăveni

– văzând raportul de specialitate nr. 22218/05.12.2022

–  Conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice art. 30 alin(4) art. 128 alin (1) lit.,,b”.

– Ținând cont de HCL nr. 60/28.06.2001 prin care străzile conform PUG-ului aprobat se află în inventarul bunurilor mobile și imobile din domeniul public al Municipiului Târnăveni fiind în proprietatea acestuia și în administrarea  Consiliului Local.

În temeiul art. 196 alin.(1) litera ,,a” și art.129 alin.(2) litera ,,d” coroborat cu alin.(7) litera ,,m” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.Se aprobă instalarea unui indicator rutier cu semnificația ,,STOP” la ieșirea din cartierul Viitorului înspre str. Școlii.

Art. 2 Se aprobă modificarea marcajului rutier longitudinal continuu  existent în dreptul imobilului nr. 72-74 din str. Armatei,în marcaj longitudinal discontinuu..        

Art. 3. Realizarea obiectivelor prevăzute la art. 1-2 se va face după obținerea avizului Poliției Rutiere Mureș.

Art. 4. Cu aducerea la  îndeplinire a hotărârii ,se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni. 

                                                                                           

 Preşedinte de şedinţă,
 Fodor Alexandru Iosif                                

                                                                                    Avizează pentru legalitate,  
                                                                                         Secretar general,
                                                                             
               Blănaru Ștefan