nr. 3/31.01.2023 privind aprobarea creditelor de angajament în vederea  implementării proiectului  ”Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru Municipiul Târnăveni”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență”(PNRR) în perioada 2023-2024

R O M Â N I A                                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 3/31.01.2023
privind aprobarea creditelor de angajament în vederea  implementării proiectului  ”Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru Municipiul Târnăveni”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență”(PNRR) în perioada 2023-2024

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2023;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.658/17.01.2023 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind aprobarea creditelor de angajament în vederea  implementării proiectului  ”Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru Municipiul Târnăveni”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență”(PNRR) în perioada 2023-2024, întocmit în cadrul Direcției economice și înregistrat sub nr. 1.659/17.01.2023;

În baza prevederilor O.M.F.P. nr 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor  bugetare şi legale, cu modificările şi completările aduse prin O.M.F.P. nr. 547/2009;

În conformitatea cu prevederile art.4, alin. din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederilor art.10, alin.(1) din O.U.G. nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență; 

În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1. Se aprobă creditele de angajament în vederea  implementării proiectului  ”Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru Municipiul Târnăveni”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență”(PNRR) în perioada 2023-2024, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică și Compartimentul  Proiecte cu   finanțare internațională din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: Municipiul Târnăveni.

 

Preşedinte de şedinţă,               

 Fodor Alexandru Iosif                                                Contrasemneaza,
                                                                          Secretar general,
                                                                                   Blănaru Ștefan