nr. 5 din 31.01.2023 privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 5/31.01.2023
privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023

 

Consiliul local al municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din  data  de 31 ianuarie  2023

Văzând:

Referatul de aprobare al primarului  la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023, înregistrat sub nr. 1.260/12.01.2023

 și

 Raportul  de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023, înregistrat sub nr. 1.261/12.01.2023, , întocmit în cadrul Direcţiei economice, și Raportul nr. 1.383/13.01.2023 privind aprobarea achiziționării unor produse, servicii și lucrări cuprinse în Lista, obiectivelor de investiții pe anul 2023 cu finanțare din bugetul local, întocmit în cadrul Serviciului Investiții, Achiziții, Servicii Publice;

În baza prevederilor  Legii   nr. 368/2022  privind bugetul de stat pe anul 2023, Legii nr. 369/2022  privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 şi a Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Având  în vedere Decizia nr. 19.799/27.12.2022 a şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice  Mureş  privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, precum și a sumelor  din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  pentru anul bugetar 2023, precum și  estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2024, 2025 și 2026, Decizia nr. 19.891/29.12.2022 a şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice  Mureş  privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru anul 2023, precum și  estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2024,2025 și 2026, Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.2/03.01.2023 privind repartizarea pe anul 2023,  a sumelor reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate  finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale și a sumelor pentru derularea Programului pentru școli al României în perioada ianuarie-iunie a anului școlar 2022-2023, precum și estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2024, 2025 și 2026;

În temeiul art. art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019  privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă Bugetul general consolidat  al municipiului Târnăveni pe anul 2023 conform  Anexei nr. 1A. Bugetul general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023 se stabileşte   la venituri în sumă de 93.896 mii lei , iar la cheltuieli în sumă de 100.276 mii lei, cu un deficit în sumă de 6.380 mii lei care se acoperă din excedentul anilor precedenți.

Art. 2. Se aprobă veniturile totale ale Bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2023,  conform Anexei nr.1.                                                                                                   

Art. 3. Se aprobă cheltuielile totale ale Bugetului local al municipiului Târnăveni  pe anul 2023, conform Anexei nr.2.

Detalierea cheltuielilor bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2023 pe Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare și  la nivel de titluri, articole şi alineate este prezentată în Anexele nr. 3-13.

Art. 4. Se aprobă utilizarea sumei de 6.380 mii lei din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor  Secțiunii de dezvoltare  a bugetului local pe anul 2023.

Art. 5.  Se aprobă veniturile totale ale Bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial  din venituri proprii pe anul 2023, conform Anexei nr.14.

Art. 6. Se aprobă cheltuielile totale ale Bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial  din venituri proprii pe anul 2023, conform Anexei nr.15.

Detalierea cheltuielilor Bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial  din venituri proprii pe anul 2023 pe Secțiunea de funcționare și  la nivel de titluri, articole şi alineate, este prezentată în Anexele nr. 16-19.

Art.  7. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2023 cu finanţare integrală de la bugetul local  al municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.20.

Art.  8. Se stabileşte numărul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului şi  serviciile publice de interes local, conform Anexei nr. 21.

Art.   9. Anexele nr. 1A şi 1-21 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. Primarul Municipiului Târnăveni, prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate şi ordonatorii terţiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,               
 Fodor Alexandru Iosif                                

                                                                                           Contrasemneaza,
                                                                                   Secretar general,
                                                                                            Blănaru Ștefan