nr. 6 din 31.01.2023 privind menţinerea, înanul 2023, a salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni,la același nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2022

 ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 HOTĂRÂREA nr.6 /31.01.2023
privind menţinerea, înanul 2023, a salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni,la același nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2022

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2023,

Luând act de Referatul de aprobare a Primarului municipiului Târnăveni, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 2095 /25.01.2023;

Având în vedere urmatoarele prevederi legale :

  • I al. (1) – al. (5) din OUG nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  • 11 al.4 din Legea nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
  • 1 al. (2) din Hotararea Consiliului local nr.5/31.01.2019
  • 1 din Hotararea Consiliului local nr.11/30.01.2020
  • 1 din Hotararea Consiliului local nr.5/19.01.2021
  • 1 din Hotararea Consiliului local nr.9/27.01.2022
  • HGR nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată,

Văzând Raportul privind menţinerea, în anul 2023, a salariilor pentru funcțiille publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni la nivelul aferent lunii decembrie 2022, înregistrat cu nr. 2106/25.01.2023;

În temeiul art.129, și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Prin derogare de la prevederile art.1 al. (2) din Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2019, în anul 2023, salariile aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni, se mentin la același nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2022.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Târnăveni prin aparatul de specialitate.

Preşedinte de şedinţă,               
 Fodor Alexandru Iosif                                

               Contrasemneaza,
            Secretar general,
                 Blănaru Ștefan