nr. 7 din 31.01.2023 privind stabilirea perioadelor de acordare a normei de hrană pentru personalul Direcției Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnăveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 7/31.01.2023
privind stabilirea perioadelor de acordare a normei de hrană pentru personalul Direcției Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnăveni

 

Consiliul local al municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din  data  de 31ianuarie 2023;

Văzând:

Referatul de aprobare al primarului  municipiului Târnăveni, înregistrat sub nr.2096/25.01.2023, și

Raportul  de specialitate la proiectul de hotărâre privind stabilirea perioadelor de acordare a normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliției Locale Târnăveni, înregistrat sub nr. 2107/25.01.2023;

În baza prevederilor  art.18 din Legea nr.153/2017, art.35 1 din Legea nr.155/2010 si art.7 din HGR nr.171/2015

În temeiul art. art.129, al.2 lit.b) si al.4 lit.a) precum și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1.În anul 2023 se acordă norma de hrană pentru personalul din cadrul Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnăveni, numai în lunile martie, mai, iulie și septembrie.

Art. 2.Cu aducerea la îndeplinire aprezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Târnăveni.

 

Preşedinte de şedinţă,               
 Fodor Alexandru Iosif                                

               Contrasemneaza,
             Secretar general,
                 Blănaru Ștefan