nr. 8 din 31.01.2023 privind însușirea propunerii de concesionare, aprobarea necesității și oportunității elaborării unui studiu de oportunitate și stabilirea redevenței pentru concesionarea unei suprafețe de 36,97 ha (pășunea Șoroșpata), aparținând domeniului privat al Municipiului Târnăveni, în vederea construirii unui parc fotovoltaic

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA nr. 8/31.01.2023
privind însușirea propunerii de concesionare, aprobarea necesității și oportunității elaborării unui studiu de oportunitate și stabilirea redevenței pentru concesionarea unei suprafețe de 36,97 ha (pășunea Șoroșpata), aparținând domeniului privat al Municipiului Târnăveni, în vederea construirii unui parc fotovoltaic

 

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2023,

Având în vedere Referatul de aprobare nr.22715/09.12.2022 și Raportul de specialitate privind însușirea propunerii de concesionare, aprobarea necesității și oportunității elaborării unui studiu de oportunitate și stabilirea redevenței pentru concesionarea unei suprafețe de 36,97 ha (pășunea Șoroșpata), aparținând domeniului privat al Municipiului Târnăveni, în vederea construirii unui parc fotovoltaic,  întocmit în cadrul Direcției Tehnice și înregistrat sub nr.22716/09.12.2022;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1,  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de prevederile art.308, alin.(1), alin.(3) și art.309, alin.(1) din OUG 57/2019, a Codului Administrativ,

Având în vedere prevederile art.7, alin. 2 din Legea 52/2003, Legea transparenței decizionale în Administrația Publică,

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1  Se însușește propunerea de concesionare a terenului pășune, în suprafață de 36,97 ha, situat în Târnăveni( pășunea Șoroșpata), în baza scrisorii de intenție și a Planului de afaceri înregistrate sub nr.21816/24.11.2022, conform Anexei nr.1 la prezenta.

Art.2  Se aprobă necesitatea și oportunitatea elaborării unui Studiu de oportunitate pentru concesionarea unei suprafețe de 36,97 Ha ( pășunea Șoroșpata).

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Preşedinte de şedinţă,               
 Fodor Alexandru Iosif                                

               Contrasemneaza,
             Secretar general,
             
Blănaru Ștefan