nr. 9 din 31.01.2023 privind aprobarea   vânzării prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile OUG 68/2008, a cabinetului medical înscris în CF 53879-C1-U2, a cotei părți din părțile comune înscrise în CF 53879-C1-U3 și terenul  aferent acestora, aparținând imobilului situat în Municipiul Târnăveni, str. Prefect Vasile Moldovan nr.10

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 9/31.01.2023
privind aprobarea   vânzării prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile OUG 68/2008, a cabinetului medical înscris în CF 53879-C1-U2, a cotei părți din părțile comune înscrise în CF 53879-C1-U3 și terenul  aferent acestora, aparținând imobilului situat în Municipiul Târnăveni, str. Prefect Vasile Moldovan nr.10

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în şedinţa ordinară din 31 ianuarie 2023;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.22741/09.12.2022 și Raportul de specialitate privind aprobarea   vânzării prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile OUG 68/2008, a cabinetului medical înscris în CF 53879-C1-U2, a cotei părți din părțile comune înscrise în CF 53879-C1-U3 și terenul  aferent acestora, aparținând imobilului situat în Municipiul Târnăveni, str. Prefect Vasile Moldovan nr.10, întocmit în cadrul Direcției Tehnice, înregistrat sub nr.22742/09.12.2022;

În temeiul OUG 68/2008, privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în care funcționează unitățile medicale sau activități conexe actului medical ( art.18.),

În temeiul Hotărârii nr.884/2004, art.5, alin.(1) și a Legii nr.359/2018,

Având în vedere prevederile art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1, art.196, lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă vânzarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile OUG 68/2008, a cabinetului medical C1-U2 situat în Municipiul Târnăveni, str. Pref.Vasile Moldovan nr.10, înscris în CF nr.53879 Târnăveni, a cotei părți din părțile comune înscris în CF 53879 C1-U3 și terenul  aferent acestora.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

          Preşedinte de şedinţă,      
            Fodor Alexandru Iosif                                

               Contrasemneaza,
            Secretar general,
              
Blănaru Ștefan