Proiecte HCL – ședința ordinară din data de 23 februarie 2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.171 din  15.02.2023.2022  si art. 134 al.5 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 23 februarie 2023, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2023.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament în vederea implementării proiectului  ”Reabilitare și eficientizare energetică a Liceului Tehnologic Constantin Brâncuși ”Corp C1 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență” (PNRR) în perioada 2023-2026
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament în vederea implementării proiectului  ”Reabilitarea clădirii Primăriei Municipiului Târnăveni în scopul creșterii eficienței energetice – Piața Primăriei, nr.7, jud.Mureș”   finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență” (PNRR) în perioada 2023-2026.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2023.
 5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023.
 6. Proiect de hotarare privind privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni  pentru anul şcolar 2023-2024.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Contractul cadru, Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea spațiului situat în Municipiul Târnăveni, str. 1 Decembrie 1918 nr. 46/P2, apt. 4 și desemnarea unui consilier local în comisia de evaluare.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării și completării HCL nr.147/15.12.20222 pentru vânzarea prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent acestuia, situat în Târnăveni, str. Republicii nr. 74/H (Centrala termică) și numirea comisiei de licitație.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Anexei la HCL nr.122/27.10.2022 pentru completarea Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinătoare domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010,  cu mijloacele fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții”Alimentare cu apă potabilă localitatea Botorca, Municipiul Târnăveni” .
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Anexei la HCL 121/27.10.2022.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, în Municipiul Târnăveni.
 12. Raport Evaluare a activitatii desfasurate de Directia Politia Locala Tarnaveni in perioada 01.01.2022 – 31.12.2022.

                      PRIMAR,                                             Secretar General ,  
            Megheșan Nicolae Sorin                                 Blănaru Ștefan

 

Târnăveni, 15.02.2023

Spre aprobare:

Proces verbal – sedinta ordinară din 31.01.2023