Nr. 13 din 23.02.2023 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2023

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A nr. 13/23.02.2023
privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 23.02.2023;

Văzând Referatul de aprobare al Primarului nr. 3276/08.02.2023 si Raportul de specialitate cu nr. 3278/08.02.2023 întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice – ing. Muth Teodor;

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

In baza art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

În baza prevederilor art. 129, alin. (4), litera a) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea achiziţionării urmatoarelor lucrări, servicii şi produse pe anul 2023:

  • Extindere sistem de supraveghere video in Municipiul Tarnaveni (2 camere)
  • Instalare sistem de supraveghere video (8 camere) in spatiul public al Primariei Municipiului Tarnaveni
  • Fosa septica de 5 mc pentru terenul de sport Custelnic
  • Servicii de consultanta privind elaborarea si depunerea cererii de finantare pe PNRR C15 – Educatie: Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar a unitatilor conexe
  • Servicii de management proiecte finantate in cadrul PNRR pentru achizitia de autobuze electrice cu statiile de incarcare aferente – Componenta C 10 Fondul local

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

  Președinte de ședință     

Incze Csaba Stefan Levente                                                       Contrasemnează,    

                                                                                                Secretar General

                                                                                                  Ștefan Blănaru