nr. 17 din 23.02.2023 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 17/23.02.2023
privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară  din data de 23.02. 2023;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.844/15.02.2023 al Primarului Municipiului Târnăveni, Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni pe anul 2023, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 3.846/15.02.2022 și Raportul de specialitate nr. 1.383/13.01.2023 privind aprobarea achiziționării unor produse, servicii și lucrări cuprinse în Lista, obiectivelor de investiții pe anul 2023 cu finanțare din bugetul local, întocmit în cadrul Serviciului Investiții, Achiziții, Servicii Publice;

În baza prevederilor:

–   Legea   nr. 368/2022  privind bugetul de stat pe anul 2023;

– Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, (art.7, alin.(13);

Ținând cont de Decizia nr. 2.218 din 9.02.2023  a şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice  Mureş  prin care s-a aprobat repartizarea, pe unitățile administrativ-teritoriale din județul Mureș a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor pe anul 2023;

În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023 conform Anexei nr.1A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2023 cu finanțare integrală de la bugetul local al municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.20 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.            

 

     Președinte de ședință     
   Incze Csaba Stefan Levente                                    Contrasemnează,    
                                                                                  Secretar General
                                                                                      Ștefan Blănaru