nr. 18/23.02.2023 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni  pentru anul şcolar 2023-2024

R O M Â N I A                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 18/23.02.2023
privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni  pentru anul şcolar 2023-2024

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din  23.02.2023 ;

Văzând Referatul de aprobare nr. 42/03.01.2023 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni  pentru anul şcolar 2023-2024, întocmit de director executiv – Direcţia economică și  înregistrat sub nr.  44/03.01.2023;

   Având în vedere ”avizul conform” al Inspectoratului Şcolar  Judeţean Mureş privind organizarea reţelei şcolare  din Municipiul Târnăveni pentru anul şcolar 2023-2024, nr 11.150/23.12.2022, aprobat prin Hotărârea nr.39/20.12.2022 a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, înregistrat la unitatea noastră sub nr. 23.994/28.12.2022;

În conformitate cu  prevederile art.61,  din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 24-28  și a Calendarului la Metodologia de fundamentare a cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antrepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați  în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform, în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar, pentru anul școlar 2023-2024, aprobată prin Ordinul M.E. nr.6.217/2022;

În temeiul art.129, alin (7), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor  de învătământ de stat şi particular preuniversitar din Municipiul Târnăveni  pentru anul şcolar 2023-2024, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului- Judeţul Mureş, Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni.

 

  Președinte de ședință     
Incze Csaba Stefan Levente                                                       Contrasemnează, 
                                                                                            Secretar General
  
                                                                                                 Ștefan Blănaru