nr. 19 din 23.02.2023 privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Contractul cadru , Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea spațiului situat  în Municipiul Târnăveni, str. 1 Decembrie 1918 nr.46/P2, apt.4 și desemnarea unui consilier local în comisia de evaluare

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA nr. 19/23.02.2023
privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Contractul cadru , Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea spațiului situat  în Municipiul Târnăveni, str. 1 Decembrie 1918 nr.46/P2, apt.4 și desemnarea unui consilier local în comisia de evaluare

 

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 23 februarie 2023;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.3323/08.02.2023 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind aprobarea Documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Contractul cadru, Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea spațiului situat  în Municipiul Târnăveni, str. 1 Decembrie 1918 nr.46/P2, apt.4 și desemnarea unui consilier local în comisia de evaluare, întocmit în cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 3326/08.02.2023,

În temeiul prevederilor  art.129, alin.(2), lit.(c) și (d), art.155, alin.(1), art.196, lit.(a), art.310, art.312, art.313, art.317, 334-348 din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ;

Ținând cont de prevederile art.7, alin. 2 din Legea 52/2003, Legea transparenței decizionale în Administrația Publică,

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1. Se aprobă Caietul de sarcini, pentru închirierea prin licitație publică a imobilului situat în Municipiul Târnăveni, str.1 Decembrie 1918, nr.46/P2, apt.4, înscris în CF nr. 50174-C1-U10, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Contractul-cadru, conform Anexei nr.2 la prezenta.

Art.3. Se aprobă Fișa de date a imobilului, conform Anexei nr.3 la prezenta.

Art.4. Se aprobă Cererea de înscriere, conform Anexei nr.4 la prezenta.

Art.5. Se aprobă Formularul de ofertă, conform Anexei nr.5 la prezenta.

Art.6. Se aprobă Fișa Ofertantului, conform Anexei nr.6 la prezenta.

Art.7 Se numeștedl Ciulea Porime Pavel, consilier local, care să facă parte din Comisia de evaluare pentru închirierea prin licitație publică a imobilelor( clădiri/terenuri) aparținând domeniului public/privat al Municipiului Târnăveni.

Art.8  Se numește Sincu Ghorghe Vlad, consilier local, care să facă parte din Comisia de soluționare a contestațiilor pentru închirierea prin licitație publică a imobilelor( clădiri/terenuri) aparținând domeniului public/privat al Municipiului Târnăveni.

Art.9  Se revocă HCL nr.145/15.12.2022

Art.10 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.                  

                   Președinte de ședință     
               Incze Csaba Stefan Levente                                                      Contrasemnează,    
                                                                                                                  Secretar General
                                                                                                                  Ștefan Blănaru