nr. 21 din 23.02.2023 privind aprobarea  modificării Anexei la HCL nr.122/27.10.2022 pentru completarea Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinătoare domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010,  cu mijloacele fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții”Alimentare cu apă potabilă localitatea Botorca, Municipiul Târnăveni”

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA nr. 21/23.02.2023
privind aprobarea  modificării Anexei la HCL nr.122/27.10.2022 pentru completarea Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinătoare domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010,  cu mijloacele fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții”Alimentare cu apă potabilă localitatea Botorca, Municipiul Târnăveni”

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 23 februarie 2023;

Având în vedere Referatul de aprobare  nr.1961/19.01.2023 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind aprobarea modificării Anexei la HCL 122/27.10.2022 pentru completarea Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinănd domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010,  cu mijloacele fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții”Alimentare cu apă potabilă localitatea Botorca, Municipiul Târnăveni”, întocmit în cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 1963/19.01.2023,

În baza prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Târnăveni către SC Compania Aquaserv SA Târgu Mureș, nr.22/202662/2010, cu modificările ulterioare;

În temeiul art.129, alin(2), lit.(c) și (d), art.155, alin.(1) și art.196, lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

Ținând cont de prevederile art.7, alin.(2) și (13) din Legea 52/2003, Legea transparenței decizionale în Administrația Publică;

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1.  Se modifică Anexa aprobată prin HCL 122/27.10.2022 pentru completarea Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinănd domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010, cu mijloacele fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții ”Alimentare cu apă potabilă localitatea Botorca, Municipiul Târnăveni”,  conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Restul articolelor aprobate prin HCL 122/27.10.2022 rămân neschimbate.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni şi aparatul de specialitate al acestuia.

 

  Președinte de ședință     
Incze Csaba Stefan Levente                                                       Contrasemnează,    
                                                                                                     Secretar General
                                                                                                        Ștefan Blănaru