nr. 22 din 23.02.2023 privind aprobarea modificării Anexei la HCL 121/27.10.2022

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 HOTĂRÂREA nr. 22/23.02.2023
privind aprobarea modificării Anexei la HCL 121/27.10.2022

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în ședinţa ordinară din data de 23 februarie 2023 ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.1957/19.01.2023 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind aprobarea modificării Anexei la HCL 121/27.10.2022, întocmit în cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.1958/19.01.2023,

În temeiul prevederilor  art.129, alin.(2), lit.(c) și (d), art.155, alin.(1), art.196, lit.(a),  din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ;

Ținând cont de prevederile art.7, alin. 2 și 13 din Legea 52/2003, Legea transparenței decizionale în Administrația Publică,

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1.   Se modifică Anexa la HCL nr.121/27.10.2022 care va avea conținutul din Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

  Președinte de ședință     

Incze Csaba Stefan Levente                                                       Contrasemnează,    

                                                                                                Secretar General

                                                                                                   Ștefan Blănaru