nr. 23/23.02.2023 privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, în Municipiul Târnăveni

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA nr. 23/23.02.2023
privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, în Municipiul Târnăveni

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 23.02.2023,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2999/03.02.2023 și Raportul de specialitate privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, în Municipiul Târnăveni, întocmit în cadrul Direcției tehnice și înregistrat sub nr. 3005/03.02.2023 ;

În temeiul prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată cu modificările şi completările ulterioare,  a  OUG nr.30/2017, a Legii 151/2017, HG nr.304/2017, Hotărârea nr.420/2018, OUG nr.55/2021 și Hotărârea 1174/2021 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, aprobate prin HG nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1, art.196, lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de prevederile art.7, alin. 2 și 13 din Legea 52/2003, Legea transparenței decizionale în Administrația Publică,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1.  Se aprobă propunerile de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, în Municipiul Târnăveni, cuprinse în Anexa nr.1 la prezenta.

Art.2. Criteriile propuse se vor transmite spre avizare Misterului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, însoțite de o copie conformă a hotărârii prin care au fost adoptate.

Art.3.  Forma finală a criteriilor se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Târnăveni, după primirea avizului favorabil al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, prin Direcţia Tehnică.

                                                              

  Președinte de ședință     

Incze Csaba Stefan Levente                                                       Contrasemnează,     

                                                                                                     Secretar General

                                                                                                        Ștefan Blănaru