Proiecte HCL – ședința ordinară din data de 27 Martie 2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

            

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.296 din  15.03.2023.2022  si art. 134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 27 martie 2023, orele 14.00, cu următorul :

 

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru municipiul Tarnaveni”.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament destinate  finanțării documentației pentru actualizarea Planului Urbanistic General  al Municipiului Târnăveni și a Regulamentului Local de Urbanism aferent în perioada 2023-2025.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2023.
 4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea finanțării din Bugetul local a sumelor stabilite prin Sentința Civilă nr. 151/24.11.2022 și Hotărârea civilă nr. 40/ 10.02.2023.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea inventarierii patirimoniului privat al municipiului Tarnaveni penutru anu 2022.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizării cuantumului chiriilor anuale și indexarea acestora cu rata inflației pe anul 2022,  pentru locuințele situate în blocul ANL din Municipiul Târnăveni, str.Aleea Gării nr.15, aplicabile începând cu 01.04.2023.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea însușirii Raportului de evaluare imobiliară pentru  vânzarea cabinetului medical C1-U2, cotei părți din spațiile comune și terenul aferent cabinetului medical înscris în CF 53879-C1-U2 situat în Târnăveni, str. Prefect Vasile Moldovan  10 și a prețului de pornire la licitația publică cu strigare pentru vânzarea acestuia.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea Normelor procedurale de concesionare prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri/clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a Municipiului Târnăveni.
 10. Proiect de hotarare privind completarea Listei cu parcările de reşedință din municipiul Târnăveni.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizării Planului  de  analiză  și  acoperire  a        riscurilor  in domeniul  situațiilor de urgență al municipiului Târnăveni.
 12. Proiect de hotarare privind stabilirea componentei Comisiei Locale de Ordine Publică.

 

 

Proces verbal sedinta ordinara din 23.02.2023

 

 

                      PRIMAR,                                           Secretar General ,  

            Megheșan Nicolae Sorin                                 Blănaru Ștefan