nr. 27 din 27.03.2023 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023

R O M Â N I A                                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 27/27.03.2023     
privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară  din data de 27.03. 2023;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.320/09.03.2023 al Primarului Municipiului Târnăveni, Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni pe anul 2023, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 5.321/09.03.2023 și Raportul de specialitate nr. 5.235/08.03.2023 privind aprobarea achiziționării unor produse, servicii și lucrări cuprinse în Lista, obiectivelor de investiții pe anul 2023 cu finanțare din bugetul local, întocmit în cadrul Serviciului Investiții, Achiziții, Servicii Publice;

În baza prevederilor:

– Legea   nr. 368/2022  privind bugetul de stat pe anul 2023;

– Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, (art.7, alin.(13);

În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023 conform Anexei nr.1A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2023 cu finanțare integrală de la bugetul local al municipiului Târnăveni, conform Anexei nr.20 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2023 cu finanțare de la Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii , conform Anexei nr.21 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.            

                        

        Presedinte de sedinta        
        Heghes Octavian Radu                                                      Contrasemneaza                 

                                                                                           Secretar general
                                                                                                Blanaru Stefan