nr. 25 din 27.03.2023 privind aprobarea  creditelor de angajament destinate  finanțării documentației pentru actualizarea Planului Urbanistic General  al Municipiului Târnăveni și a Regulamentului Local de Urbanism aferent în perioada 2023-2025

R O M Â N I A  
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 25/27.03.2023
privind aprobarea  creditelor de angajament destinate  finanțării documentației pentru actualizarea Planului Urbanistic General  al Municipiului Târnăveni și a Regulamentului Local de Urbanism aferent în perioada 2023-2025

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din  data de 27 martie 2023;

Văzând Referatul de aprobare nr. 5.313/09.03.2023 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea  creditelor de angajament destinate  finanțării documentației pentru actualizarea Planului Urbanistic General  al Municipiului Târnăveni și a Regulamentului Local de Urbanism aferent, în perioada 2023-2025,  înregistrat sub nr. 5.314/09.03.2023;

În baza prevederilor O.M.F.P. nr 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor  bugetare şi legale, cu modificările şi completările aduse prin O.M.F.P. nr. 547/2009;

În conformitate cu prevederile art.34 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

În temeiul art.129, alin.(4), lit.a și art.196 lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1. Se aprobă creditele de angajament destinate  finanțării documentației pentru actualizarea Planului Urbanistic General  al Municipiului Târnăveni și a Regulamentului Local de Urbanism aferent, în perioada 2023-2025, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni și Serviciul investiții, achiziții și servicii publice.

        Presedinte de sedinta        
        Heghes Octavian Radu                                                      Contrasemneaza                 

                                                                                           Secretar general
                                                                                              Blanaru Stefan