nr. 26 din 27.03.2023 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2023

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 26/27.03.2023
privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 27.03.2023;

Văzând Referatul de aprobare al Primarului nr. 5232/08.03.2023 si Raportul de specialitate cu nr. 5233/08.03.2023 întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice – ing. Muth Teodor;

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

In baza art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

În baza prevederilor art. 129, alin. (4), litera a) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea achiziţionării urmatoarelor lucrări, servicii şi produse pe anul 2023:

  • Servicii de management pentru proiectul finantat in cadrul PNRR „Reabilitarea cladirii Primariei Municipiului Tarnaveni in scopul cresterii eficientei energetice, p-ta Primariei, nr. 7, Tarnaveni, jud. Mures”
  • Studiu de fezabilitate – Lucrari tehnico-edilitare „Construire cresa mica, str. Pandurilor, FN, Municipiul Tarnaveni”
  • Studiu de fezabilitate – Lucrari tehnico-edilitare „Infiintare centru de colectare cu aport voluntar pentru Municipiul Tarnaveni”
  • Studiu de fezabilitate – Lucrari tehnico-edilitare „Achizitie autobuze electrice cu statiile de incarcare aferente”
  • Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare, eficientizare energetica si dotare Scoala Gimnaziala Avram Iancu”
  • Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul „Renovarea si dotarea Casei Municipale de Cultura Mihai Eminescu”

     –         Actualizare documentatie PUG si RLU aferent

 Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

              Presedinte de sedinta        
               Heghes Octavian Radu                                                Contrasemneaza                 

                                                                                           Secretar general
                                                                                              Blanaru Stefan