nr.29/27.03.2023 privind aprobarea inventarierii  patrimoniului  privat al municipiului Târnăveni pe anul 2022

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr.29/27.03.2023
privind aprobarea inventarierii  patrimoniului  privat al municipiului Târnăveni pe anul 2022

 

                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în sedinţă ordinară din data de 27 martie 2022;

                Având în vedere Referatul de aprobare nr.3851/15.02.2023 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate  privind aprobarea inventarierii patrimoniului  privat al  municipiului Târnăveni la data de 31 decembrie 2022,întocmit în cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.3852/15.02.2023;

                În temeiul prevederilor  art.7 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată şi a Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura  activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

          Ținând cont de prevederile art.289, alin.(1) până la (16) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.(c) și (d), art.155, alin.(1), art.196, lit.(a), art.357, alin.(1) – (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

            Având în vedere prevederile art.7, alin. 2 și 13 din Legea 52/2003, Legea transparenței decizionale în Administrația Publică,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. Se aprobă inventarierea patrimoniului  privat al municipiului Târnăveni pe anul 2022.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni.

 

        Presedinte de sedinta        

        Heghes Octavian Radu                                          Contrasemneaza                 

                                                                                 Secretar general

                                                                                         Blanaru Stefan