nr. 31/27 martie 2023 privind aprobarea  însușirii Raportului de evaluare imobiliară pentru  vânzarea cabinetului medical C1-U2, cotei părți din spațiile comune și terenul aferent cabinetului medical înscris în CF 53879-C1-U2 situat în Târnăveni, str. Prefect Vasile Moldovan  nr.10 și a prețului de pornire la licitația publică cu strigare pentru vânzarea acestuia

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL       

 

HOTĂRÂREA nr. 31/27 martie 2023
privind aprobarea  însușirii Raportului de evaluare imobiliară pentru  vânzarea cabinetului medical C1-U2, cotei părți din spațiile comune și terenul aferent cabinetului medical înscris în CF 53879-C1-U2 situat în Târnăveni, str. Prefect Vasile Moldovan  nr.10 și a prețului de pornire la licitația publică cu strigare pentru vânzarea acestuia

 

 

                Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 27 martie 2023 ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.4117/20.02.2023 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind aprobarea însușirii Raportului de evaluare imobiliară pentru  vânzarea cabinetului medical înscris în CF 53879 C1-U2, cotei părți din spațiile comune( CF 53879-C1-U3) și terenul aferent cabinetului medical situat în Târnăveni, str. Prefect Vasile Moldovan  nr.10 și a prețului de pornire la licitația publică cu strigare pentru vânzarea acestuia, întocmit în cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 4118/20.02.2023,

Ținând cont de prevederile OUG 68/2008 și HGR 884/2004;

În temeiul prevederilor  art.129, alin.(2), lit.(c) și (d), art.155, alin.(1), art.196, lit.(a), din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile art.7, alin. 2 din Legea 52/2003, Legea transparenței decizionale în Administrația Publică,

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1. Se însușește Raportul de evaluare nr.13/08.02.2023 , întocmit de către Evaluator autorizat ANEVAR, ing. Suciu Mircea, respectiv prețul de pornire la licitație pentru vânzarea prin licitație publică cu strigare a imobilului compus din cabinet medical înscris în CF 53879-C1-U2, cotei părți din spațiile comune(CF 53879-C1-U3) și terenul aferent acestuia, situat în Târnăveni, str. Prefect Vasile Moldovan nr.10, conform Anexei  la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă prețul de pornire al licitației pentru vânzarea prin licitație publică cu strigare a imobilului compus din cabinet medical înscris în CF 53879-C1-U2, cotei părți din spațiile comune(CF 53879-C1-U3) și terenul aferent acestuia, situat în Târnăveni, str. Prefect Vasile Moldovan nr.10, respectiv suma de 133.662 lei (conform fișei mijlocului fix, valoarea de inventar la imobilului- cabinet 1 și 2- este de 105.840 lei).

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.   

                              

        Presedinte de sedinta        

        Heghes Octavian Radu                                         Contrasemneaza                 

                                                                                 Secretar general

                                                                                         Blanaru Stefan