nr. 33/27.03.2023   privind completarea Listei cu parcările de reşedință din municipiul Târnăveni

ROMȂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
MUNICIPIUL TȂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA  nr. 33/27.03.2023  
privind completarea Listei cu parcările de reşedință din municipiul Târnăveni

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în şedința ordinara din data de 27 martie 2023,

Avand in vedere referatul de aprobare nr.3731 din 15.02.2023 a Primarului Municipiului Târnăveni si raportul de specialitate nr.3732/15.02.2023 referitor la H.C.L. nr.36/16.03.2020-Anexa nr.2-Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedință din municipiul Târnăveni, ulterior completat cu H.C.L. 49/2021.

Ȋn conformitate cu art.24 din Regulamentul -Cadru de organizare si funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local-aprobat prin H.G.R.nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local,

 Ȋn conformitate cu prevederile art. 129(2)d) si art.196(1)a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRESTE

 Art.1. Se completează Lista cu parcările de reşedință din municipiul Târnăveni -din Anexa nr.2 la H.C.L. nr.36/2020, cu modificările si completările ulterioare, cu locurile nou create pe str.Progresului nr.20.

Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul municipiului Târnăveni.

 

        Presedinte de sedinta        

        Heghes Octavian Radu                                        Contrasemneaza                 

                                                                                Secretar general

                                                                                         Blanaru Stefan