nr. 34/27.03.2023 privind  aprobarea  actualizării  Planului  de  analiză  și  acoperire  a     riscurilor  in  domeniul  situațiilor de urgență al municipiului Târnăveni

 ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL          

 HOTĂRÂREA NR . 34/27.03.2023
privind  aprobarea  actualizării  Planului  de  analiză  și  acoperire  a     riscurilor  in  domeniul  situațiilor de urgență al municipiului Târnăveni

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Târnăveni,  intrunit  in  sedința  ordinară  din data 27.03.2023;            

Văzând Referatul de specialitate  1515/16.01.2023  și  Raportul privind actualizarea P.A.A.R. 1516/16.01.2023  întocmit  de  domnul  Bratean Cristian  din cadrul  Compartimentului  Protecție  Civilă ,           

Conform  dispozițiilor  Legii 307/2006  privind  apararea împotriva incendiilor, cu modificările si completăriile ulterioare ,

In temeiul art.129 alin. 2 lit.(d) și alin.7 lit.(o) și art.196 lit.(a) din O.U.G.57/2019;

HOTĂRAȘTE

Art.1. Se  aprobă  actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor in domeniul situațiilor de urgență  al municipiului Târnăveni conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.      

ART.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se imputernicește primarul municipiului Târnăveni .

 

         

        Presedinte de sedinta        

        Heghes Octavian Radu                                        Contrasemneaza                 

                                                                               Secretar general

                                                                                         Blanaru Stefan