nr. 35/27.03.2023 privind stabilirea componentei Comisiei Locale de Ordine Publică.

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                         

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 35/27.03.2023
privind stabilirea componentei Comisiei Locale de Ordine Publică.

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în şedinţa ordinară din 27.03.2023

În temeiul art. 28 alin.(2) din Legea nr. 155/2010 privind Poliţia Locală;

Văzând referatul de aprobare nr. 5434/10.03.2023 al Primarului municipiului Tarnaveni si Raportl nr.5582/14.03.2023 întocmit de Sef compartiment dl.Boldea Dorel, din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale;

În temeiul art. 155 al.1 si art.196 lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se aprobă modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr.38/23.02.2017 cu modificarile si completările ulterioare, in sensul inlocuirii dlui. Comisar sef Tăurean Alexandru cu dl. Comisar sef Toma Florin- Seful politiei Tarnaveni si inlocuirea dlui Gurghean Crisan  cu dl Costin Nicolae Calin, sef serviciu- Directia Politia Locala..

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire se împuterniceşte primarul municipiului Târnăveni.

      

  Presedinte de sedinta        

Heghes Octavian Radu                                   Contrasemneaza

                                                                      Secretar general

                                                                           Blanaru Stefan