Proiecte HCL – ședința extraordinară din data de 06 aprilie 2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.335 din 30 martie 2023 și art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, în data de 06 aprilie  2023, orele 14.00, cu următorul:

 P R O I E C T    D E   O R D I N E     D E      Z I

  1. Proiect de hotărâre privind darea in folosintă gratuita a spatiilor situate in imobilul din Municipiul Tarnaveni str. Pompelor nr.14A – Centrul Cultural si in str. Republicii nr.30 – Liceul Tehnologic incepand cu anul scolar 2023-2024 pe o perioada de doua cicluri scolare de 3 ani, pentru desfasurarea activitatilor didactice si auxiliare ale Colegiului UMFST – invatamânt preuniversitar profilul asistent medical generalist.
  2. Proiect de hotarare privind emiterea avizului Consiliului Local Târnăveni pentru desfășurareaa activității de prestări servicii funerare de către COFIT CONSTRUCT SRL cu sediul în municipiul Târnăveni, str. Avram Iancu , nr. 176, C 20, jud. Mureș.
  3. Proiect de hotarare aprobarea ” Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii”, în Municipiul Târnăveni.

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                  PRIMAR,                                                       SECRETAR GENERAL ,   
          Megheșan Nicolae Sorin                                            Ștefan Blănaru

 

Târnăveni, 30 martie 2023 

 

Raport de activitare – Nan Vlad Adrian