nr. 36/06.04.2023 privind darea in folosintă gratuita a spatiilor situate in imobilul din Municipiul Tarnaveni str.Pompelor nr.14A – Centrul Cultural si in str. Republicii nr.30 – Liceul Tehnologic incepand cu anul scolar 2023-2024 pe o perioada de trei cicluri scolare fiecare ciclu școlar având 3 ani, pentru desfasurarea activitatilor didactice si auxiliare ale Colegiului UMFST – invatamânt învățământ terțiar nonuniversitar,  profilul asistent medical generalist

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                                          CONSILIUL LOCAL      

 

 

HOTĂRÂREA nr. 36/06.04.2023
privind darea in folosintă gratuita a spatiilor situate in imobilul din Municipiul Tarnaveni str.Pompelor nr.14A – Centrul Cultural si in str. Republicii nr.30 – Liceul Tehnologic incepand cu anul scolar 2023-2024 pe o perioada de trei cicluri scolare fiecare ciclu școlar având 3 ani, pentru desfasurarea activitatilor didactice si auxiliare ale Colegiului UMFST – invatamânt învățământ terțiar nonuniversitar,  profilul asistent medical generalist

 

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa extraordinară din data de 06.04.2023,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 6731/27.03.2023 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6732/27.03.2023 ;

În temeiul prevederilor art.108, art.297  si art.349 si urm. din OUG nr.57/2019;

Având în vedere prevederile art.7, alin. 2 și 13 din Legea 52/2003, Legea transparenței decizionale în Administrația Publică

In baza prevederilor art. 129 alin.6 lit.a si art.196, lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1. Se aproba darea in folosinta gratuita catre Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie “George Emil Palade”  a spatiilor prevăzute in anexă (situate in imobilul din Municipiul Tarnaveni str.Pompelor nr.14A – Centrul Cultural inscris in CF53857 Tarnaveni cu valoare de inventar  de 337.086 lei), pentru desfasurarea activitatilor didactice si auxiliare ale Colegiului UMFST – învățământ terțiar nonuniversitar, profilul asistent medical generalist, pe perioada anului scolar 2023-2024.

Art.2. Predarea efectiva a spatiilor prevazute la art. 1 se va face in termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotarâri.

Art.3. Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie “George Emil Palade” are obligatia de a utiliza spatiile prevazute la art.1 conform destinatiei stabilite prin prezenta hotarare, de a intreține aceste spatii si de a le preda la terminarea perioadei stabilite la art.1. cu toate imbunătățirile aduse.

Art.4.  Cheltuielile cu utilitățile si de întreţinere a spatiilor prevazute la art.1, potrivit destinaţiei de : activitati didactice si auxiliare ale Colegiului UMFST – invatamânt învățământ terțiar nonuniversitar,  profilul asistent medical generalist vor fi suportate pe perioada folosinței gratuite de catre Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie “George Emil Palade”.

Art.5. Consiliul Local al municipiului Tarnaveni își exprimă acordul pentru darea in folosință gratuită catre Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie “George Emil Palade”  a spatiilor situate in Municipiul Tarnaveni str. Republicii nr.30 – Liceul Tehnologic inscris in CF 5563 Tarnaveni cu valoare de inventar de 3.709.580 lei), necesare pentru desfasurarea activitatilor didactice si auxiliare ale Colegiului UMFST – învățământ terțiar nonuniversitar, profilul asistent medical generalist, incepând cu anul 2024, pe perioada a 3 cicluri scolare fiecare ciclu școlar având 3 ani.

Art.6. Predarea efectiva a spatiilor prevazute la art. 5 se va face după finalizarea lucrarilor in cadrul Proiectului “Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Tarnaveni”.

Art.7. Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie “George Emil Palade” are obligatia de a utiliza spatiile prevazute la art.5 conform destinatiei stabilite prin prezenta hotarare, de a intreține aceste spatii si de a le preda la terminarea perioadei stabilite la art.5 cu toate imbunătățirile aduse.

Art.8. Cheltuielile cu utilitățile si de întreţinere a spatiilor prevazute la art.5, potrivit destinaţiei de : activitati didactice si auxiliare ale Colegiului UMFST – invatamânt învățământ terțiar nonuniversitar,  profilul asistent medical generalist vor fi suportate pe perioada folosinței gratuite de catre Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie “George Emil Palade”.

Art.9. Nerespectarea de catre Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie “George Emil Palade” a obligatiilor prevazute de prezenta hotarare atrage incetarea dreptului de folosință gratuită a spatiilor prevăzute la art.1 si art.5.

Art.10. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, prin compartimentul Patrimoniu, Asociatii proprietari, Activitati sportive si de tineret din cadrul Direcţiei tehnice, urbanism si amenajarea teritoriului.

                                              

               

  Președinte de ședință     

 Mihăilescu Alin Marius                                                          Contrasemnează,    

                                                                                             Secretar General

                                                                                                Ștefan Blănaru