nr. 37/06.04.2023 privind emiterea avizului Consiliului Local Târnăveni pentru desfășurareaa activității de prestări servicii funerare de către COFIT CONSTRUCT SRL cu sediul în municipiul Târnăveni, str. Avram Iancu , nr. 176, C 20, jud. Mureș

R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 37/06.04.2023
privind emiterea avizului Consiliului Local Târnăveni pentru desfășurareaa activității de prestări servicii funerare de către COFIT CONSTRUCT SRL cu sediul în municipiul Târnăveni, str. Avram Iancu , nr. 176, C 20, jud. Mureș

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința extraordinară din data de 06 aprilie 2023;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 6439/24.03.2023 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raport  nr. 6440/24.03.2023 intocmit de Compartimentul OCAE;

În baza prevederilor art. 25, alin.(2)din Legea nr. 102/2014 – privind cimitirele , crematoriile umane și serviciile funerare, art.7 alin. (1) și art.9 alin.(1), a HG nr. 741/2016 – pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, inhumarea, incinerarea,transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie sa le indeplineasca prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare, cererea nr. 6422/23.03.2023 a COFIT CONSTRUCT SRL cu sediul în municipiul Târnăveni, str. Avram Iancu , nr. 176, C 20, jud. Mureș1;

În temeiul art. 196 ,lit.(a), art. 129 alin.(2),lit.d din OUG nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se avizeaza favorabil, de către Consiliul Local Târnăveni, desfașurarea activității de prestări servicii funerare – cod CAEN 9603de către COFIT CONSTRUCT SRL la  punctul de lucru din Târnăveni, str. 22 Decembrie, nr. 5

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Târnăveni.

 

               

  Președinte de ședință     

 Mihăilescu Alin Marius                                                          Contrasemnează,    

                                                                                             Secretar General

                                                                                                Ștefan Blănaru