nr. 38/06.04.2023 privind aprobarea ” Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii”, în  Municipiul Târnăveni

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA nr. 38/06.04.2023
privind aprobarea ” Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii”, în  Municipiul Târnăveni

 

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa extraordinară din data de _______,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 6766/28.03.2023 și Raportul de specialitate privind aprobarea ” Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii”, în  Municipiul Târnăveni, întocmit în cadrul Direcției tehnice și înregistrat sub nr. 6770/28.03.2023 ;

În temeiul    prevederile art.8, alin.(3) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale art.14, alin.(7) și (8), lit. a)-e) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,  aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizul favorabil emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, nr.25138/21.03.2023, înregistrată de unitatea noastră sub nr.6654/27.03.2023 ;

Având în vedere prevederile art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1, art.196, lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă ŞT E

 

Art.1.  Se aprobă ”Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii”, în  Municipiul Târnăveni, cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, prin Direcţia Tehnică.

                                                              

               

  Președinte de ședință     

 Mihăilescu Alin Marius                                                          Contrasemnează,    

                                                                                                Secretar General

                                                                                                   Ștefan Blănaru