Proiecte HCL – ședința ordinară din data de 20 aprilie 2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.417 din  12.04.2023.  si art. 134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 20 aprilie 2023, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni şi a situaţiilor financiare pe anul  2022.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2023.
  3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023.
  4. Proiect de hotarare privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Târnăveni și SC SWISO SISTEM SRL Ploiești, unitate protejată autorizată de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adulți.
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea și închirierea acestora în Municipiul Târnăveni.
  7. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.49/31.03.2022.
  8. Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii unei unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.
  9. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei aferentă anului 2023 care va fi plătită de municipiul Târnăveni în calitate de membru către ADI „ ECOLECT MURES”.
  10. Raport privind activitatea Bibliotecii Municipale Tarnaveni pe anul 2022.

 

                                 PRIMAR,                                                         Secretar General ,      
                     Megheșan Nicolae Sorin                                               Blănaru Ștefan

 

Târnăveni, 15.03.2023

Completare Ordine de zi

Spre aprobare: