nr. 47/20.04.2023 privind aprobarea cotizatiei aferentă  anului 2023 care va fi plătită de municipiul Târnăveni în calitate de membru către ADI „ ECOLECT MUREȘ”

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA nr. 47/20.04.2023
privind aprobarea cotizatiei aferentă  anului 2023 care va fi plătită de municipiul Târnăveni în calitate de membru către ADI „ ECOLECT MUREȘ”

 

                Consiliul Local al MunicipiuluiTârnăveni întrunit în şedinţa ordinarădin data de 20.04.2023;

                Conform Hotărârii nr. 3/28.02.2023, emisă de către A.D.I. ECOLECT MUREȘ;

                Văzând Referatul de aprobare nr.6069/20.03.2023 al Primarului Municipiului Tarnaveni,, precum și Raportul nr.6070/20.03.2023;

In baza prevederilor art.7, alin. 2 din Legea 52/2003, Legea transparenței decizionale în Administrația Publică,

                 În temeiul prevederilorart.129 alin.(2) lit.”b” și „d” coroborat cu ale alin.(4),lit.”e” şi ale alin.( 7)lit. „n”  precum şi ale art.139  alin. (1),  coroborat cu alin.(3) lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019,  privind Codul  administrativ,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă cotizația de 44.456 lei aferentă anului 2023 care va fi plătită de municipiul Târnăveni către A.D.I. ECOLECT MUREȘ.

Art. 2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziții contrare.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

               

  Președinte de ședință     

 Mihăilescu Alin Marius                                                          Contrasemnează,    

                                                                                               Secretar General

                                                                                                   Ștefan Blănaru